Share hiệu ứng Interactive water - hiệu sóng nước siêu đẹp

Share hiệu ứng Interactive water - hiệu sóng nước siêu đẹp

Đầu tiên, các bạn thêm code vào trước thẻ của trang web:

Sau đó, thêm đoạn js sau: (import jQuery + Jquery ripple)

$("body").ripples({

    resolution: 256,

    dropRadius: 10,

    perturbance: 0.03

    // interactive: false

});

Để hiển thị, các bạn chỉ cần thay "body" bằng selector của background cần hiển thị và thay đổi giá trị các tùy chọn.

Và đây là kết quả: