Chia sẻ 1 vài host free tốt

Chia sẻ 1 vài host free tốt
 Tên  Dung lượng  Băng thông  Vị trí  Phần mềm quản trị  Link
000webhost 300MB 3GB Úc ? Link
 123host  200MB++  Vô hạn  VN  cPanel  Link
 Xsltel  5GB  50GB  Đức  cPanel  Link
 FreeHosting  Vô hạn  Vô hạn US vPanel Link
antpi 1GB 1GB Turkey virtualmin Link