Black Tool - Bộ tool hack siêu cấp vip pro

Black tool là bộ tổng hợp các công cụ hack như: Web Hacking, Cam Hacker, Phishing, Wirless Attack, Information-Gathering, Social Engineer, ...

Black Tool - Bộ tool hack siêu cấp vip pro

Các tool hack

Web Hacking

 • Brute Force
 • Brutex
 • Bruter Boom
 • Bruter
 • Face-Book BruteForce

Cam Hacker

 • Cam Hacker
 • Cam Hackers ang
 • Say-Cheese
 • Say Master
 • Cam Phish

Phishing

 • setoolkit
 • zphisher
 • nexphishier
 • Soial Phish
 • Black Phish
 • Phish Mailer

Wirless Attack

 • wifite
 • Ait Attackit
 • Wirespy
 • Wifi God
 • Wifi Cracking

Information-Gathering

 • Web Info
 • Setoolkit
 • WebKiller
 • Web Information
 • Th3inspector

Social Engineer

 • Setoolkit
 • Focial
 • Fluxion
 • Insta Hack

Hacking Tools

 • hackingtools
 • hack Tools
 • Fsociety
 • PTool
 • onex
 • Kit Hack

DDos Attack

 • DDos-Attack
 • hammer
 • LITEDDOS
 • Raven
 • DDos-Attack-MRX

Sniffing Spoofing

 • Say Cheese
 • Say Master
 • soial Enginner Toolkit 

Cách sử dụng tool hack

git clone https://github.com/dominhhieu1405/Black-Tool.git

cd Black-Tool

chmod +x *

su root

bash install.sh

hack --help